Calendar

Upcoming

Torah Portion

Yom Rishon shel Rosh HaShanah

Holidays Genesis 22:1-19
|
1 Tishri 5788
Haftarah: I Samuel 1:1-2:10; Jeremiah 31:2-20

After these things, God tested Abraham, saying to him, "Abraham!" And he said, "Here I am.". - Genesis 22:1

Torah Portion

Haazinu

Deuteronomy 32:1–52
|
8 Tishri 5788
Haftarah: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20; Joel 2:15-17
Shabbat Shuvah

Give ear, O heavens, let me speak; Let the earth hear the words I utter! - Deuteronomy 32:1